[3 III 2016] wersja pdf

Zasady rekrutacji uczniów na zajęcia języka angielskiego w ramach projektu „Białobrzeska Kuźnia Talentów”

 

 

 

1. Zajęcia będą przeprowadzane dla uczniów klas piątych i szóstych uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Białobrzegi.  Zajęcia będą odbywały się w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach w soboty, w terminie od marca do grudnia 2016, z wyłączeniem wakacji oraz przerw przewidzianych w organizacji pracy szkoły. Czas trwania zajęć wynosi 2 x 45 minut.

 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przystąpienie do testu rekrutacyjnego, złożonego z zadań zamkniętych. Test sprawdza wiedzę uczniów z zakresu wiadomości zawartego w Załączniku 1 dla klasy piątej oraz w Załączniku nr 2 dla klasy szóstej. Czas trwania testu wynosi 45 minut.

 

3. Prace uczniów zostaną ocenione przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.  Kwalifikacja uczestników zostanie dokonana na podstawie wyników testu rekrutacyjnego oraz rekomendacji nauczyciela języka angielskiego danego ucznia zawartej w formularzu zgłoszeniowym. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10 pierwszych uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu wiedzowego.

 

4. Uczestnictwo w programie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu zachowania podczas zajęć i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. Uczniowie, którzy nie będą przestrzegać Regulaminu mogą zostać skreśleni z listy uczestników projektu.

 

Załącznik nr 1

Zakres tematyczny

Klasa V

Gramatyka

 

1.    Odmiana czasownika „to be” i podstawowe zastosowania (am, is, are)

 

2.    Zaimki osobowe

 

3.    Przymiotniki dzierżawcze

 

4.    Dopełniacz: 's np. Susan's cat, students' room

 

5.    Konstrukcja: there is / there are

 

6.    Czas Simple Present (zdania twierdzące, pytające i przeczące)

 

7.    Określniki ilościowe: some (zdania twierdzące), any (zdania pytające i przeczące)

 

8.    Wyrażenie: have got / has got

 

9.    Czasownik modalny can, do wyrażania umiejętności

 

10.  Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

 

11.  Zaimki wskazujące: this, that, these, those

 

12.  Tryb rozkazujący: np. Go home!, Don't do that!

 

13.  Czasownik modalny can (móc, potrafić)

 

14.  Przedimek nieokreślony a/an – zastosowanie

 

15.  Czas Present Continuous (zdania twierdzące, pytające, przeczące)

 

 

 

Załącznik nr 2

Klasa VI

Gramatyka

 

1.    Odmiana czasownika „to be” i podstawowe zastosowania (am, is, are)

 

2.    Zaimki osobowe

 

3.    Przymiotniki dzierżawcze

 

4.    Dopełniacz: 's np. Susan's cat, students' room

 

5.    Konstrukcja: there is / there are

 

6.    Czas Simple Present (zdania twierdzące, pytające i przeczące)

 

7.    Określniki ilościowe: some (zdania twierdzące), any (zdania pytające i przeczące)

 

8.    Wyrażenie: have got / has got

 

9.    Czasownik modalny can, do wyrażania umiejętności

 

10.  Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

 

11.  Zaimki wskazujące: this, that, these, those

 

12.  Tryb rozkazujący: np. Go home!, Don't do that!

 

13.  Czasownik modalny can (móc, potrafić)

 

14.  Przedimek nieokreślony a/an – zastosowanie

 

15.  Przedimek określony the – zastosowanie

 

16.  Czas Present Continuous (zdania twierdzące, pytające, przeczące)

 

17.  Porównanie czasów Simple Present i Present Continuous

 

18.  Czas Present Continuous dla wyrażenia przyszłych planów

 

19.  Formy przeszłe czasownika „to be” (was, were)

 

20.  Czas Simple Past: czasowniki regularne i nieregularne

 

21.  Czas Simple Past: (zdania twierdzące, przeczące i pytające)

 

22.  Określenia ilościowe: much, many, a lot of, some, any

 

23.  Stopniowanie przymiotników

 


[2 III 2016] wersja pdf

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

„Białobrzeska Kuźnia Talentów” – zajęcia z matematyki

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczniów klas piątych i szóstych do projektu „Białobrzeska Kuźnia Talentów” dla uczniów szkół podstawowych, które znajdują się na terenie gminy Białobrzegi.

 

Zajęcia będą odbywały się w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach.

Termin realizacji projektu: marzec – grudzień 2016 r. z wyłączeniem ferii szkolnych oraz przerw przewidzianych w organizacji pracy szkoły.

Czas trwania zajęć: 2 x 45 minut.

Rekrutacja uczestników prowadzona będzie wg zasad przyjętych w regulaminie.

 

ZASADY REKRUTACJI

 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przystąpienie do testu rekrutacyjnego złożonego z zadań otwartych i zamkniętych. Test sprawdza wiedzę uczniów w zakresie dostrzegania prawidłowości, stosowania języka matematycznego przy zapisywaniu rozwiązań zadań oraz uzasadniania strategii postępowania, formułowania wniosków na podstawie analizy podanego tekstu matematycznego.

Czas trwania testu – 45 minut. Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 20.

 

2. Prace uczniów zostaną ocenione przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, który dokona kwalifikacji uczestników na podstawie wyników testu oraz rekomendacji nauczyciela matematyki danego ucznia zawartej w formularzu zgłoszeniowym. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 10 pierwszych uczniów, którzy otrzymają największą liczbę punktów z testu rekrutacyjnego.

Nauczyciel rekrutujący na zajęcia sporządzi listę uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, a także listę uczniów rezerwowych.

 

3. Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu zostanie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach w zakładce Białobrzeska Kuźnia Talentów (http://zsbialobrzegi.edu.pl/kuznia_talentow/opis.html).

 

FORMULARZ ZGŁOSZNIOWY I DEKLARACJA UCZESTNICTWA

 

Formularz zgłoszeniowy i deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem rodziców należy złożyć u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 

ZASADY UCZESTNICTWA UCZNIA W PROJEKCIE

 

1. Udział ucznia w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

2. Uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach w minimum 80% godzin zajęć. W przypadku niższej frekwencji uczeń zostaje wykreślony z listy uczestników projektu. Na jego miejsce wpisana zostaje osoba z listy rezerwowej.

 

3. Każdy uczeń – uczestnik projektu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

 

Białobrzegi, 01.03.2016 r.                 Magdalena Leja-Lis 

 


[6 II 2016]

6 lutego odbyły się drugie zajęcia z języka angielskiego w ramach programu Białobrzeska Kuźnia Talentów. W projekcie uczestniczy 13 najzdolnieszych uczniów klas czwartych uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Białobrzegi. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość korzystania z tablicy interaktywnej, która uatrakcyjnia lekcje oraz czyni proces nauki języka angielskiego bardziej efektywnym.

 
 


[1 XII 2015]

 


[23 XI 2015]

 


[20 XI 2015]

 

 

Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego pod nazwą "Białobrzeska Kuźnia talentów"

 

wersja_pdf